2021-03-12

❗️13 marca wchodzi w życie nowelizacja ustawy dotyczącej pojazdów nienormatywnych.
Mogą ją negatywnie odczuć zwykli przewoźnicy!

? Zwiększenie kar dla wszystkich typów pojazdów ciężarowych:

➡️ 6 000 zł – gdy nacisk jednej lub wielu osi, rzeczywista masa całkowita lub wymiary pojazdu przekraczają dopuszczalne wartości nie więcej niż o 10%,
❗️(do 12 marca 500 zł)

➡️ 10 000 zł – gdy nacisk jednej lub wielu osi, rzeczywista masa całkowita lub wymiary pojazdu przekraczają dopuszczalne wartości o więcej niż 10% i nie więcej niż 20%,”,
❗️(do 12 marca 2 000 zł)

➡️Stwierdzenie przez organy kontrolne przekroczenia nacisków osi skutkować będzie wszczęciem postępowania w sprawie wykonywania przewozu pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia kategorii V-ej (obecnie VII-ej).

 

✅Zachęcamy do zapoznania się z treścią aktualnej ustawy:

11. stycznia 2021 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 54 opublikowana została ustawa z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (2021.54). W ten sposób ustawa o drogach publicznych została znowelizowana w zakresie przepisów dotyczących pojazdów nienormatywnych. Zmiany wejdą w życie po upływie 60. dni od dnia ogłoszenia (13 marca 2021).

„Ustawa dotyczy umożliwienia ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 ton bez konieczności uzyskiwania zezwoleń, ale jeżeli zarządca drogi lub samorząd nie skorzysta z prawa ograniczenia ruchu. Właściwy zarządca drogi za pośrednictwem znaku drogowego albo właściwa rada gminy (miasta) w drodze uchwały mogą ustanowić zakaz ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej 10 t albo powyżej 8 t po określonej drodze publicznej lub jej odcinku oraz w strefie obejmującej co najmniej dwie drogi publiczne lub ich odcinki.
Przepisy stanowią wykonanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 21 marca 2019 r. Tak więc polskie przepisy stają się zgodne z prawem unijnym - dyrektywy Rady 96/53/WE.
Ustawa wprowadza zmiany w: ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych; ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego; ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym; ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz w ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych”

?Z pełną treścią „USTAWY z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw” można się zapoznać pod adresem:

https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000005401.pdf

? Źródło:

https://dziennikustaw.gov.pl/

https://www.prawodrogowe.pl/

Jeśli masz pytania - napisz do nas.
Chętnie odpowiemy na każde Twoje pytanie
Skontaktuj się