2020-12-28

Dwa Skrócone odpoczynki tygodniowe

Jeżeli kierowca skorzystał z dwóch skróconych tygodniowych okresów odpoczynku kolejno po sobie, czy te dwa okresy wyrównawcze można połączyć oddzielnie z innymi okresami odpoczynku trwającymi co najmniej dziewięć godzin podczas transportu międzynarodowego?

Artykuł 8 ust. 6b

Wszelkie odstępstwa od ogólnych zasad należy interpretować i ściśle stosować, aby nie zagrażać celom prawodawstwa. Jak wskazano w motywie 8 rozporządzenia (UE) 2020/1054 zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 561/2006, zamiarem prawodawcy jest umożliwienie kierowcom odbywającym dalekobieżne podróże międzynarodowe powrót do domu na regularny tygodniowy odpoczynek i zrekompensowane za poprzednie skrócone tygodniowe okresy odpoczynku.

W art. 8 ust. 6b rozporządzenia wyraźnie określono, że regularny tygodniowy odpoczynek wykorzystany po dwóch skróconych tygodniowych odpoczynkach jest poprzedzony odpoczynkiem w ramach rekompensaty za poprzednie dwa następujące po sobie skrócone tygodniowe odpoczynku, a nie żadnymi innymi czynnościami, takimi jak prowadzenie pojazdu lub inna praca. . W związku z tym te dwie rekompensaty należy potraktować łącznie i dołączyć do obowiązkowego regularnego odpoczynku tygodniowego następującego po dwóch kolejnych skróconych tygodniowych odpoczynkach.

 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: Ten zestaw pytań i odpowiedzi został przygotowany przez służby Komisji i nie zobowiązuje Komisji Europejskiej. Jedynie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest właściwy do autorytatywnej wykładni prawa Unii. W tym kontekście należy zauważyć, że art. 8 ust. 8 i art. 8 ust. 8a rozporządzenia (WE) 561/2006, których dotyczą pytania od 1 do 6, są obecnie przedmiotem postępowania o stwierdzenie nieważności przed Trybunałem Sprawiedliwości. Podane przykłady mają charakter poglądowy, a lista konkretnych przykładów będzie dalej rozwijana.

Źródło: https://ec.europa.eu/transport/modes/road/mobility-package-qa_en

Jeśli masz pytania - napisz do nas.
Chętnie odpowiemy na każde Twoje pytanie
Skontaktuj się