2022-08-14

„OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 10 sierpnia 2022 r.
w sprawie tymczasowych odstępstw od stosowania przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynków kierowców

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2022 r. poz. 1473) ogłasza się, co następuje:

1. Od dnia 12 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r., po powiadomieniu i uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej, wprowadza się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosownie do art. 14 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Dz. Urz. UE L 102 z 11.04.2006, str. 1, z późn. zm.2)), zwanego dalej „rozporządzeniem (WE) nr 561/2006”, tymczasowe odstępstwa od stosowania przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynku kierowców wykonujących krajowe i międzynarodowe przewozy drogowe rzeczy.

2. Tymczasowe odstępstwa, o których mowa w ust. 1 i 3, mają zastosowanie do kierowców wykonujących krajowe i międzynarodowe przewozy drogowe rzeczy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Dla kierowców, o których mowa w ust. 2, wprowadza się następujące tymczasowe odstępstwa od art. 6 ust. 1–3, art. 7 i art. 8 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 561/2006:

1)  wydłużenie maksymalnego dopuszczalnego dziennego czasu prowadzenia pojazdu z 9 godzin do 11 godzin;

2)  wydłużenie maksymalnego dopuszczalnego tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu z 56 godzin do maksymalnie 60 godzin;

3)  wydłużenie maksymalnego dopuszczalnego dwutygodniowego czasu prowadzenia pojazdu z 90 godzin do maksymalnie 96 godzin;

4)  wydłużenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu, po którym wymagana jest przerwa trwająca 45 minut, z czterech i pół godziny do pięciu i pół godziny;

5)  możliwość spędzania przez kierowcę regularnego tygodniowego okresu odpoczynku w pojeździe, o ile wyposażony on jest w odpowiednie miejsce do spania dla każdego kierowcy i znajduje się na postoju.

4. Kierowcy, o których mowa w ust. 2, wpisują odręcznie na odwrocie wykresówki tachografu analogowego lub wydruku z tachografu cyfrowego przypadki skorzystania z odstępstw, o których mowa w ust. 1 i 3.

5. Stosowanie tymczasowych odstępstw, o których mowa w ust. 1 i 3, nie może powodować pogorszenia warunków pracy kierowców i poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego.”

❗️Jeżeli dojdzie do sytuacji, w trakcie której konieczne będzie skorzystanie z odstępstwa, to każdą taką sytuację należy opisać na wydruku z tachografu. Warto w opisie zaznaczyć, że kierowca korzysta z wprowadzonych tymczasowych odstępstw od stosowania przepisów:
„Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2022 r. poz. 789., art.14.1/561/2006 WE."

📌 Źródło:https://monitorpolski.gov.pl/MP/2022/789

Jeśli masz pytania - napisz do nas.
Chętnie odpowiemy na każde Twoje pytanie
Skontaktuj się