Ekspert radzi

Transport kabotażowy to coraz popularniejsza forma przewozów międzynarodowych, z której coraz chętniej korzystają polskie firmy spedycyjne. Jednak pomimo dużego rozgłosu, budzi on pewne niejasności.

Transport kabotażowy to coraz popularniejsza forma przewozów międzynarodowych, z której coraz chętniej korzystają polskie firmy spedycyjne. Jednak pomimo dużego rozgłosu, budzi on pewne niejasności, zwłaszcza w kwestii obowiązujących w tym zakresie przepisów. Przyjrzyjmy się więc bliżej temu zagadnieniu, wyjaśniając wszelkie najważniejsze sprawy.

Kabotaż – czym jest?

Pojęcie kabotażu wywodzi się od nazwiska włoskiego podróżnika, żeglarza i odkrywcy Giovanniego Cabota, który żył w XV wieku. Jako cel obrał on sobie odkrywanie kolejnych lądów, przemieszczając się wyłącznie wzdłuż wybrzeży badanych kolejno lądów-  robił to w formie żeglugi przybrzeżnej, pomiędzy portami tego samego państwa. Transportem kabotażowym określa się natomiast zarobkowy transport towaru pomiędzy punktami odbioru, które znajdują się w innym państwie niż kraj, w którym przewoźnik ma zarejestrowaną działalność gospodarczą. Dla przykładu- polski przewoźnik świadczy kabotaż wówczas, gdy realizuje zlecenie transportu w Niemczech, mając pojazd zarejestrowany w Polsce. Ważne przy określaniu kabotażu jest to, iż jest to usługa mająca charakter tymczasowy, jest świadczona pojazdem samochodowym zarejestrowanym za granicą oraz ładunki nie są przedmiotem handlu zagranicznego ani spedycji międzynarodowej. Taka forma transportu pozwala ograniczać liczbę przejazdów bez załadunku a tym samym efektywniej wykorzystać czas pracy podczas wykonywania międzynarodowych transportów.  Na terenie Unii Europejskiej kabotaż towarów może wykonywać przewoźnik, którego pojazdy zarejestrowane są w innych państwach członkowskich UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Transport kabotażowy – podstawa prawna

Przewóz kabotażowy regulowany jest przede wszystkim przepisami unijnymi, określającymi wspólne zasady dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych. Zasady te dla państw członkowskich Unii Europejskiej normalizuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1072/2009 z 2009 roku.

Warunki przewozu kabotażowego

Przewozy kabotażowe może wykonywać każdy przewoźnik, który wykonuje zarobkowy, drogowy przewóz rzeczy, posiada zarejestrowaną działalność gospodarczą w tym kierunku oraz licencję transportową na przewozy międzynarodowe a w przypadku gdy kierowca jest obywatelem państwa trzeciego, dodatkowo musi posiadać także świadectwo kierowcy.

 

Kabotaż następuje po dostarczeniu ładunku w ramach przewozu międzynarodowego, przy czym musi być on dokonany tym samym pojazdem, którym dostarczono pierwotny towar- jeśli jest to zespół pojazdów, to tym samym pojazdem silnikowym. Można wykonać maksymalnie trzy transporty kabotażowe w obrębie jednego państwa członkowskiego, przy czym ostatni rozładunek musi się odbyć w ciągu 7 dni od ostatniego rozładunku międzynarodowego.

 

Rozliczanie czasu pracy kierowców

 

Przed rozpoczęciem transportu kabotażowego przewoźnik wjeżdża na terytorium danego państwa członkowskiego UE z załadunkiem, a przewożone w ramach przychodzącego ruchu międzynarodowego towary powinny zostać dostarczone. Jednocześnie niedozwolony jest doładunek na terenie kraju innego, niż kraj przewoźnika, przed pierwszym rozładunkiem towaru wywiezionego do państwa przyjmującego transport. Rozpoczęcie przewozu kabotażowego może nastąpić po choćby częściowym rozładunku towaru przewiezionego na teren państwa członkowskiego.

Wymagane dokumenty oraz zawarte w nich informacje

Wykonując przewóz kabotażowy wymagane są odpowiednie dokumenty, które poświadczą stosowanie wspólnotowych przepisów dotyczących tego typu przewozu. Do dokumentów tych zaliczamy list CMR dotyczący przewozu międzynarodowego na teren państwa członkowskiego oraz listy przewozowe (bądź podobne dokumenty dla każdego przewozu kabotażowego). Zgodnie z przepisami rozporządzenia są to jedyne dokumenty wymagane w celu weryfikacji, czy transport przeprowadzany jest zgodnie z prawem. Należy mieć jednak na uwadze, że organy kontrolne mają prawo żądać wglądu do innych dokumentów- chociażby wydruków z tachografu- w celu ustalenia, czy transport kabotażowy przebiega prawidłowo.

 

Dokumenty przewozowe muszą zawierać takie informacje jak:  nazwa, dane adresowe i podpis nadawcy oraz takie same dane przewoźnika; nazwa i adres odbiorcy oraz datę dostawy i podpis odbiorcy poświadczający jej dokonanie; miejsce i datę odbioru towaru oraz miejsce jego przeznaczenia; charakter przewożonych rzeczy oraz metodę ich zapakowania, zaś w przypadku towarów niebezpiecznych także ich nazwę, liczbę, specjalne oznaczenie i numer; masę brutto ładunku lub ilość określoną w inny sposób; numer rejestracyjny pojazdu silnikowego oraz przyczepy.

Kary za nieprzestrzeganie zasad kabotażu

Przewoźnik, który nie dostosuje się do zasad kabotażu określonych przepisami, musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami. Może to być odebranie licencji na wykonywanie międzynarodowych przewozów transportowych na terenie UE; zawieszenie lub odebranie świadectwa kierowcy; utrata ubezpieczenia kabotażowego; cofnięcie wpisów w licencji wspólnotowej czy wysoka kara grzywny (jej wysokość różni się w zależności od danego państwa członkowskiego UE- w niektórych krajach nawet do 20 tysięcy euro).