Umowa o pracę jest podstawowym dokumentem pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, regulującym najważniejsze kwestie dotyczące stosunku i zakresu pracy w danej firmie. Dokument ten, w przypadku kierowcy zawodowego, powinien zostać przygotowany z należytą starannością, gdyż często dochodzi do sytuacji, w których podlega on kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Przyjrzyjmy się więc bliżej umowie o pracę kierowcy i jej poszczególnym elementom.

Standardowe elementy umowy o pracę kierowcy

Co prawda ani Kodeks Pracy, ani Ustawa o czasie pracy kierowców nie przewidują oddzielnego typu umowy dla pracy kierowców. Stąd też standardowo każda umowa powinna zawierać przede wszystkim informacje dotyczące:

- miejsca i daty zawarcia umowy;

- danych pracodawcy i pracownika;

- rodzaju stosunku pracy (umowa na czas próbny, określony, nieokreślony);

- nazwy stanowiska i zakresu obowiązków;

- wysokości wynagrodzenia, formy i terminu jej wypłaty- powinny być określone wszystkie składniki wynagrodzenia i ich wysokość, zaś wysokość wynagrodzenia może zostać określona w dwojaki sposób- poprzez podanie podstawy lub w formie ryczałtowej, przy czym ta druga jest korzystniejsza w przypadku transportu drogowego. Ponadto w umowie powinny być zawarte inne warunki zakresu finansowego, takie jak wysokości diet krajowych i zagranicznych, ryczałtów za nocleg oraz zasad rozliczeń delegacji;

- wymiaru czasu pracy- powinien być on dokładnie sprecyzowany, nie mogą znaleźć się tu informacje sprzeczne z normami prawnymi oraz innymi wytycznymi dotyczącymi czasu pracy kierowcy zawodowego;

- daty rozpoczęcia stosunku pracy.

Miejsce pracy kierowcy

Elementem szczególnie istotnym, lecz zwykle problematycznym nie tyle co do określenia, lecz właściwego opisania jest miejsce pracy kierowcy, na które składać się może: siedziba oraz inne miejsca prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności, takie jak filie, oddziały, magazyny; pojazd prowadzony przez kierowcę a także każde inne miejsce, w którym kierowca realizuje czynności związane z wykonywaną pracą. Przede wszystkim nieprawidłowe jest podanie w umowie jedynie adresu siedziby firmy jako miejsca pracy kierowcy, z kolei zbyt ogólnikowe określenie miejsca, jak na przykład „terytorium Polski” również jest błędem. Należy więc podać możliwie najszczegółowiej obszar geograficzny, na którym pracownik będzie wykonywał swoje obowiązki- może to być dana trasa, miejscowości czy województwo.

umowa o pracę kierowcy

Rozliczanie kierowcy - Jak rozliczać kierowców

Umowa powinna być sporządzona w formie pisemnej a jeśli nie, pracodawca jest zobowiązany potwierdzić na piśmie wszelkich ustaleń dokonanych  pomiędzy stronami umowy, jej rodzaju oraz warunków i zrobić to przed dopuszczeniem do pracy danego pracownika.

Czas pracy kierowcy

W umowie nie musi być zawarta informacja o godzinach nadliczbowych. Niemniej przepisy określają szczegółowo zasady przyznawania rekompensaty  za nadgodziny, przy czym pracodawca nie może w nie ingerować na niekorzyść pracownika. Ponadto istotną kwestią jest określenie w umowie o pracę dopuszczalnej liczby godzin ponad normę, uprawniającej do dodatków, analogicznie do godzin nadliczbowych- jest to ważne w szczególności gdy kierowca pracuje w niepełnym wymiarze pracy.

Zawieranie umowy z kierowcą

Pracodawca zatrudniający kierowcę, oprócz zawarcia umowy o pracę, zobowiązany jest dopełnić dodatkowe obowiązki, a mianowicie uzyskać od kierowcy pisemne oświadczenie o niepozostawaniu w zatrudnieniu u innego pracodawcy bądź wymiarze zatrudnienia u niego lub przeciętnej tygodniowej liczbie godzin wykonywanych przewozów drogowych, innych czynności lub ich braku. Ponadto należy upewnić się, iż pracownik posiada prawo jazdy odpowiedniej kategorii, stosowne szkolenia oraz badania lekarskie.

Rozwiązywanie umowy przez kierowcę

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy pracownik ma możliwość jej przerwania. Rozwiązywanie umowy pracowniczej musi jednak odbyć się z zachowaniem pewnych zasad. Po pierwsze, można tego dokonać poprzez złożenie pracodawcy pisemnego oświadczenia woli o chęci rozwiązania umowy. Dopuszczalna jest także forma ustna, jednak pewniejsze będzie skorzystanie z pierwszej możliwości. Ponadto na skutek ustnego wypowiedzenia umowy, ulega ona rozwiązaniu wraz z upływem okresu wypowiedzenia. W tym czasie pracownik jest zobowiązany wykonywać nadal swoje obowiązki, w przeciwnym razie pracodawca ma możliwość oceny zachowania pracownika, jako porzucenie pracy.

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z kierowcą, któremu zostało zatrzymane prawo jazdy w związku z przekroczeniem dopuszczalnej liczby punktów. Pracownik zwalniany jest wówczas dyscyplinarnie, zgodnie z kodeksem pracy, który dopuszcza taką formę zwolnienia w przypadku zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na danym stanowisku.

 

Jeśli masz pytania - napisz do nas.
Chętnie odpowiemy na każde Twoje pytanie
Skontaktuj się