Zgodnie z obowiązującą ustawą z 16 kwietnia 2004 roku o czasie pracy kierowców, pracodawca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji czasu pracy swojego pracownika. Może ona przybierać formę: 

  • zapisów na wykresówkach, 
  • wydruków danych pochodzących z karty kierowcy i tachografu cyfrowego,
  • plików uzyskanych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego, 
  • innych dokumentów stanowiących potwierdzenie czasu pracy i rodzaj wykonywanej czynności,
  • rejestratorów, które zostały opracowane na podstawie wymienionych wyżej dokumentów. 

Ewidencja czasu pracy kierowcy jest udostępniania pracownikowi na jego wniosek i przechowywana przez 3 lata od momentu zakończenia okresu, który ją obejmuje.

Godziny pracy nie są ewidencjonowane w przypadku kierowców objętych zadaniowym czasem pracy i pracowników, którzy otrzymują ryczałt za porę nocną lub za godziny nadliczbowe. 

Pracodawcy prowadzący ewidencję w jednej ze wskazanych form lub których dotyczą rozwiązania odnośnie do kierowców otrzymujących ryczałt lub objętych zadaniowym czasem pracy, mają obowiązek prowadzić indywidualne karty ewidencji nieobecności pracownika w pracy. Powinny one uwzględniać ich rodzaj i wymiar.

Ewidencja czasu pracy kierowcy jest podstawowym dokumentem w firmie transportowej, a jej nieprowadzenie jest zagrożone karą grzywny. Stanowi ona podstawę do rozliczenia czasu pracy w konkretnym miesiącu albo przyjętym okresie rozliczeniowym. To za sprawą ewidencji możliwe jest prawidłowe obliczenie przysługującego pracownikowi wynagrodzenia. Pełna ewidencja czasu pracy musi zawierać dane dotyczące: 

  1. pracy w poszczególnych dobach roboczych, w tym w porze nocnej, w niedziele i święta, godzinach nadliczbowych i dniach wolnych określonych zgodnie z zasadą przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy,
  2. dyżurów,
  3. urlopów,
  4. zwolnień od pracy,
  5. innych nieobecności w pracy, usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych.
Jeśli masz pytania - napisz do nas.
Chętnie odpowiemy na każde Twoje pytanie
Skontaktuj się