Polska – Kolejne zmiany w taryfikatorze kar dla firm transportowych oraz kierowców.

W minionym tygodniu Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw.
W powyższych zmianach znalazło się również miejsce na uaktualnienie taryfikatora kar.

Przedstawiamy najważniejsze zmiany, które dotyczą firmy transportowe oraz kierowców:

Nieokazanie:

 • wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego – 200 zł
 • wypisu z licencji – 200 zł
 • świadectwa kierowcy – 150 zł
 • zapisów odręcznych i wydruków za dni podlegające kontroli, karty kierowcy, jeżeli kierowca posiada taką kartę – 200 zł
 • 1 wykresówki za dzień podlegający kontroli – 500 zł
 • od 2 do 15 wykresówek za dni podlegające kontroli – 1000 zł
 • powyżej 15 wykresówek za dni podlegające kontroli – 1500 zł
 • zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w międzynarodowym transporcie drogowym lub zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w międzynarodowym transporcie drogowym lub wypisów z tych zezwoleń – 150 zł
 • dokumentów wymaganych przy przewozie zwierząt określonych w przepisach rozporządzenia Rady (WE) nr 1/20053) – 150 zł
 • innego wymaganego w związku z wykonywanym przewozem drogowym dokumentu, o którym mowa w art. 87 ustawy o transporcie drogowym1) – 200 zł
 • Wykorzystywanie w pojeździe lub w miejscu zakwaterowania niewyposażonym w odpowiednią infrastrukturę noclegową i sanitarną regularnego tygodniowego okresu odpoczynku lub dowolnego tygodniowego okresu odpoczynku trwającego ponad 45 godzin wykorzystywanego jako rekompensata za skrócone tygodniowe okresy odpoczynku – 50 zł
 • Okazanie podczas kontroli wykresówki, wydruku z tachografu lub karty kierowcy, które nie zawierają wprowadzonych ręcznie bądź automatycznie wszystkich wymaganych danych dotyczących okresów aktywności kierowcy lub symbolu państwa miejsca rozpoczęcia lub zakończenia dziennego okresu pracy lub symbolu państwa, którego granicę kierowca przekroczył – za każdy dzień podlegający kontroli – 100 zł
 • Wykonywanie transportu drogowego bez wymaganego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub bez wymaganej licencji innej niż licencja wspólnotowa – 12 000 zł
 • Wykonywanie transportu drogowego bez wymaganej licencji wspólnotowej – 12 000 zł
 • Niedokumentowanie, nieprzechowywanie w lokalu przedsiębiorstwa lub nieokazanie do kontroli dokumentów potwierdzających spełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 8 ust. 8a rozporządzenia (WE) nr 561/20065) – za każdego kierowcę – 150 zł
 • Uzależnienie wynagrodzenia kierowcy od liczby przejechanych kilometrów, szybkości dostawy lub ilości przewiezionego ładunku, jeżeli ich stosowanie mogłoby zagrażać bezpieczeństwu na drogach lub zachęcać do naruszenia przepisów rozporządzenia (WE) nr 561/20065) – za każdego kierowcę – 8 000 zł
 • Naruszenie wymogu dotyczącego posiadania dokumentów, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/20094), z zastrzeżeniem art. 7b ust. 4 ustawy o transporcie drogowym1) – 3 000 zł
 • Naruszenie wymogu dotyczącego posiadania siedziby w zakresie organizacji przewozów flotą pojazdów w sposób, o którym mowa w art. 5 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1071/20094) – 2 000 zł
 • Rozliczanie opłaty za przewóz osób na podstawie aplikacji mobilnej, o której mowa
  w art. 13b ust. 1 ustawy o transporcie drogowym1), niespełniającej wymagań dla kas rejestrujących mających postać oprogramowania. – 12 000 zł
 • Dopuszczenie do wykorzystywania przez kierowcę w pojeździe lub w miejscu zakwaterowania niewyposażonym w odpowiednią infrastrukturę noclegową i sanitarną regularnego tygodniowego okresu odpoczynku lub dowolnego tygodniowego okresu odpoczynku trwającego ponad 45 godzin wykorzystywanego jako rekompensata za skrócone tygodniowe okresy odpoczynku. – 50 zł
 • Przekroczenie dopuszczalnego dobowego 10-godzinnego czasu pracy, jeżeli praca jest wykonywana w porze nocnej:
 • o czas do 1 godziny – 50 zł
 • o czas od 1 godziny do mniej niż 3 godzin – 100 zł
 • za każdą rozpoczętą godzinę od 3 godzin – 200 zł
 • Dopuszczenie do wykonywania międzynarodowego przewozu drogowego pojazdem lub zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 2,5 t do 3,5 t, których dopuszczalna masa całkowita została przekroczona
  1) mniej niż 5% – 500 zł
  2) co najmniej 5% i mniej niż 10% – 1000 zł
  3) co najmniej 10% i mniej niż 20% – 1500 zł
  4) co najmniej 20% – 2000 zł
 • Organizacja pracy uniemożliwiająca wykorzystanie przez kierowcę regularnego tygodniowego okresu odpoczynku lub dowolnego tygodniowego okresu odpoczynku trwającego ponad 45 godzin wykorzystywanego jako rekompensata za skrócone tygodniowe okresy odpoczynku w miejscu zakwaterowania wyposażonym wodpowiednią infrastrukturę noclegową i sanitarną – 50 zł
 • Niedokumentowanie, nieprzechowywanie w lokalu przedsiębiorstwa lub nieokazanie do kontroli dokumentów potwierdzających spełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 8 ust. 8a rozporządzenia (WE) nr 561/20064) – za każdego kierowcę – 50 zł

Aktualnie zmiany oczekują na publikację w Dzienniku ustaw.