Polska – Minister Infrastruktury ogłosił czasowe odstępstwa od stosowania przepisów (WE) 561/2006.

 
 
„OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 3 marca 2022 r. 
w sprawie tymczasowych odstępstw od stosowania przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynków kierowców 
Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1412 oraz z 2022 r. poz. 209) ogłasza się, co następuje: 
 
1. W okresie od dnia 4 marca 2022 r. do dnia 2 kwietnia 2022 r., po powiadomieniu Komisji Europejskiej, wprowadza się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosownie do art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europej- skiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylającego rozporzą- dzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Dz. Urz. UE L 102 z 11.04.2006, str. 1, z późn. zm.2)), zwanego dalej „rozporządzeniem (WE) nr 561/2006”, tymczasowe odstępstwa od stosowania przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynków kierowców wykonujących krajowe i międzynarodowe przewozy drogowe osób i rzeczy. 
 
2. Tymczasowe odstępstwa, o których mowa w ust. 1, mają zastosowanie do kierowców wykonujących krajowe i międzynarodowe przewozy drogowe osób i rzeczy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
3. Dla kierowców, o których mowa w ust. 2, wprowadzono następujące tymczasowe odstępstwa od art. 6 ust. 1–3, art. 7 i art. 8 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 561/2006: 
1)  dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 11 godzin; 
2)  tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 60 godzin; 
3)  łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni nie może przekroczyć 96 godzin; 
4)  po okresie prowadzenia pojazdu trwającym pięć i pół godziny kierowcy przysługuje ciągła przerwa trwająca co najmniej czterdzieści pięć minut; 
5)  kierowca, jeżeli dokona takiego wyboru, może wykorzystać również regularny tygodniowy okres odpoczynku w pojeździe, o ile posiada on odpowiednie miejsca do spania dla każdego kierowcy i pojazd znajduje się na postoju. 
 
4. Kierowcy, o których mowa w ust. 2, wpisują odręcznie na odwrocie wykresówki tachografu analogowego lub wydruku z tachografu cyfrowego przypadki skorzystania z odstępstw, o których mowa w ust. 1. 
 
5. Stosowanie tymczasowych odstępstw, o których mowa w ust. 1, nie może powodować pogorszenia warunków pracy kierowców i poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. „
 
❗️Jeżeli dojdzie do sytuacji, w trakcie której konieczne będzie skorzystanie z odstępstwa, to każdą taką sytuację należy opisać na wydruku z tachografu. Warto w opisie zaznaczyć, że kierowca korzysta z wprowadzonych tymczasowych odstępstw od stosowania przepisów: „Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z 03.03.2022 r. poz. 293., art.14.2/561/2006 WE.”