Polska – Ministerstwo Infrastruktury zwolniło przewóz opału z okresowych ograniczeń oraz zakazów ruchu.

Ministerstwo Infrastruktury dodało wyjątek do rozporządzenia w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu. Ciężarówki realizujące przewóz węgla, koksu i innych paliw stałych wytwarzanych z węgla oraz drewna opałowego, pelletu i brykietu, będą zwolnione z ograniczeń oraz zakazów ruchu.

„ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 20 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach

Na podstawie art. 10 ust. 11 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988, 1002, 1768 i 1783) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (Dz. U. z 2021 r. poz. 783) w § 3 w ust. 1 w pkt 3 po lit. r średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. s w brzmieniu:
„s) do przewozu węgla, koksu i innych paliw stałych wytwarzanych z węgla oraz drewna opałowego, pelletu i brykietu;”.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia

Minister Infrastruktury: A. Adamczyk”

? Źródło: https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000216701.pdf