Polska przystąpiła do umowy przedłużającej ważność zaświadczeń ADR w krajach Unii Europejskiej do 1 września 2021 r.

Polska przystąpiła do umowy przedłużającej ważność zaświadczeń ADR w krajach Unii Europejskiej do 1 września 2021 r.

„OBWIESZCZENIEMINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 9 lutego 2021 r.

w sprawie wejścia w życie Umowy wielostronnej M333 zawartej na podstawie Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

Niniejszym podaje się do wiadomości, że na podstawie przepisów podrozdziału 1.5.1 Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 769) w dniu 9 lutego 2021 r. została podpisana i weszła w życie Umowa wielostronna M333.

Tekst Umowy wielostronnej M333 określa załącznik do obwieszczenia.”

ZAŁĄCZNIK

UMOWA WIELOSTRONNA M333

zawarta na podstawie przepisów rozdziału 1.5.1 ADR, dotycząca zaświadczenia o przeszkoleniu kierowców zgodnie z 8.2.2.8.2 ADR

(1) W drodze odstępstwa od przepisów 8.2.2.8.2 akapit pierwszy ADR wszystkie zaświadczenia o przeszkoleniu kierowcy, których ważność kończy się między 1 marca 2020 r. a 1 września 2021 r., zachowują ważność do 30 września 2021 r. Zaświadczenia te odnawia się na pięć lat, jeżeli kierowca przedstawi dowód uczestnictwa w kursie doskonalącym zgodnie z 8.2.2.5 ADR i zda egzamin zgodnie z 8.2.2.7 ADR przed 1 października 2021 r. Nowy okres ważności rozpoczyna się z pierwotną datą wygaśnięcia dokumentu, który ma zostać przedłużony.

(2) Niniejsza umowa obowiązuje do 1 października 2021 r. w przypadku przewozu na terytorium umawiających się stron ADR – sygnatariuszy niniejszej umowy. Jeżeli zostanie ona odwołana przed tą datą przez jednego z sygnatariuszy, zachowa ważność do wyżej wymienionej daty tylko w przypadku przewozu na terytorium tych Umawiających się Stron ADR, które podpisały niniejszą Umowę, a które jej nie odwołały.

Warszawa, dnia 9 lutego 2021 r.”

? Źródło: sip.lex.pl/akty-prawne